КОНАЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ

о реализацији мјера енергетске ефикасности у постојећим објектима, системима и процесима, а који се односе на повећања енергетске ефикасности у микро, малим и средњим предузећима1. ОПШТИ ПОДАЦИ2. МЈЕРA ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ


замјена вањске столарије
постављање термоизолације на фасади
постављање термоизолације на поду, стропу / крову


набавка котлова на пелет укључујући и замјену инсталација
набавка топлотних пумпи укључујући и замјену инсталација
замјена неефикасних климатизацијских уређаја укључујући и замјену инсталација


унапређење енеретске ефикасности унутрашње расвјете


унапређење енеретске ефикасности у производним процесима


изградња фотонапонских електрана у оквиру објекта предузећа за производњу електричне енергије за потребе сопствене потрошње

3. ФИНАНСИЈСКА ВРИЈЕДНОСТ ОДАБРАНЕ МЈЕРЕ
(усклађено са Уговором)4. ОСТАЛИ ПОДАЦИ5. Докази који се достављају уз коначан извјештај:


Финансијски показатељи о реализацији мјере (правдање укупних средстава (учешће корисника и Фонда), у складу са Уговором о суфинансирању Мјере и буџетом) – пратити УПУТСТВО за подношење извјештаја о релаизацији пријекта
Фото-документација спољног изгледа објекта (принт у боји на папиру формата А4 или оригинал фотографије у боји) који је предмет уговора са приказом свих фасадних површина; доставити минимално 4 (четири) приказа са којих ће бити видљиве све стране објекта и спратност објекта, како би се видјело изведно стање; потребно доставити уз коначан извјештај без обзира на мјеру за коју је потписан уговор