КОНАЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ

о реализацији мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима1. ОПШТИ ПОДАЦИ2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ


Индивидуални стамбени објекат (кућа)
Стамбене јединице у оквиру индивидуалног стамбеног објекта-куће уколико посједује властито мјерно мјесто електричне енергије
Стамбене јединица (стан) у зградама колективног становања

3. МЈЕРA ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ


замјена вањске столарије
постављање термоизолације на фасади
постављање термоизолације на поду, стропу / крову


набавка котлова на пелет укључујући и замјену инсталација
набавка кондензацијских котлова укључујући и замјену инсталација
набавка топлотних пумпи укључујући и замјену инсталација


изградња фотонапонских електрана у оквиру објекта за потребе сопствене потрошње инсталисане снаге до 50 kW

4. ФИНАНСИЈСКА ВРИЈЕДНОСТ ОДАБРАНЕ МЈЕРЕ
(усклађено са Уговором)5. ОСТАЛИ ПОДАЦИ6. Докази који се достављају уз коначан извјештај:


Финансијски показатељи о реализацији мјере (правдање утрошених средстава у складу са одобреним буџетом мјере) – пратити УПУТСТВО за подношење извјештаја о релаизацији пројекта
Фото-документација спољног изгледа објекта (принт у боји на папиру формата А4 или оригинал фотографије у боји) који је предмет уговора са приказом свих фасадних површина; доставити минимално 4 (четири) приказа са којих ће бити видљиве све стране објекта и спратност објекта; за станове у зградама колективног становања доставити адекватан број фото-докумената сходно оријентацији зграде, како би се видјело изведно стање; потребно доставити уз коначан извјештај без обзира на мјеру за коју је потписан уговор