... за додјелу средстава из буџетске подршке Европске уније

за провођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима и микро, малим и средњим предузећима за 2023. годинуО конкурсу

Предмет овог јавног конкурса је додјела бесповратних финансијских средстава у оквиру Пакета буџетске подршке Европске уније за ублажавање негативних посљедица енергетске кризе и подстицања енергетске транзиције у виду бесповратне помоћи рањивим домаћинствима и привреди на Западном Балкану.

На ова средства у припадајућем износу, Република Српскa је остварилa право усвајањем Акционог плана од стране Вијећа министара БиХ.

Прихватљиви су пројекти реконструкције, реновирања, смањења потрошње енергије, те пројекти којима се доприноси повећању коришћења обновљивих извора енергије, као мјере енергетске ефикасности.

Средства су намијењена улагању у реализацију пројеката из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије као мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима, а који се односе на повећања енергетске ефикасности у постојећим стамбеним објектима у власништву или сувласништву - приватни станови и куће као и у микро, малим и средњим предузећима.

Предмет пријаве на овај конкурс не могу бити стамбени објекти који су намијењени за даљу продају у периоду од најмање 3 године.

Прихватљиви су пројекти реконструкције, реновирања, смањења потрошње енергије, те пројекти којима се доприноси повећању коришћења обновљивих извора енергије, као мјере енергетске ефикасности.

Мјере енергетске ефикасности

у стамбеним објектима и у микро, малим и средњим предузећима које ће бити суфинансиране на конкурсу

Замјена вањске столарије

Обнова спољне заштите објекта

 • индивидуални стамбени објекти (куће)
 • стамбене јединице у оквиру стамбеног објекта (куће) уколико посједују властито мјерно мјесто ел.енергије
 • стамбене јединице (станови) у зградама колективног становања
 • микро, мала и средња предузећа

Постављање термоизолације на фасади

Обнова спољне заштите објекта
 • индивидуални стамбени објекти (куће)
 • микро, мала и средња предузећа

Постављање термоизолације на поду, стропу/крову

Обнова спољне заштите објекта
 • индивидуални стамбени објекти (куће)
 • микро, мала и средња предузећа

Набавка котлова на пелет укључујући и замјену или реконструкцију инсталација

Повећање ефикасности система гријања и хлађења
 • индивидуални стамбени објекти (куће)
 • стамбене јединице у оквиру стамбеног објекта (куће) уколико посједују властито мјерно мјесто ел.енергије
 • стамбене јединице (станови) у зградама колективног становања
 • микро, мала и средња предузећа

* само уколико објекат није прикључен на систем даљинског гријања (топлана)

Набавка кондензацијских котлова укључујући и замјену или реконструкцију инсталација

Повећање ефикасности система гријања и хлађења
 • индивидуални стамбени објекти (куће)
 • стамбене јединице у оквиру стамбеног објекта (куће) уколико посједују властито мјерно мјесто ел.енергије
 • стамбене јединице (станови) у зградама колективног становања
 • микро, мала и средња предузећа

* само уколико објекат није прикључен на систем даљинског гријања (топлана)

Набавка топлотних пумпи, укључујући и замјену или реконструкцију инсталација

Повећање ефикасности система гријања и хлађења
 • индивидуални стамбени објекти (куће)
 • стамбене јединице у оквиру стамбеног објекта (куће) уколико посједују властито мјерно мјесто ел.енергије
 • стамбене јединице (станови) у зградама колективног становања
 • микро, мала и средња предузећа

* само уколико објекат није прикључен на систем даљинског гријања (топлана)

Замјена неефикасних климатизацијских уређаја укључујући и замјену или реконструкцију инсталација

Повећање ефикасности система гријања и хлађења

 • микро, мала и средња предузећа

Унапређење енергетске ефикасности унутрашње расвјете • микро, мала и средња предузећа

Унапређење енергетске ефикасности у производним процесима • микро, мала и средња предузећа

Изградња фотонапонских електрана

у оквиру стамбених објеката за потребе сопствене потрошње инсталисане снаге до 50 kW или у оквиру објеката предузећа за потребе сопствене потрошње за производњу електричне енергије

 • индивидуални стамбени објекти (куће)
 • стамбене јединице у оквиру стамбеног објекта (куће) уколико посједују властито мјерно мјесто ел.енергије
 • микро, мала и средња предузећа

БУЏЕТ

Бесповратна финансијска средстава у оквиру Пакета буџетске подршке Еуропске уније за ублажавање негативних посљедица енергетске кризе и подстицања енергетске транзиције по овом јавном конкурсу додјељиваће се до искоришћења расположивих средстава утврђених за ову намјену. Фонд је задужен за реализацију финансијских средстава која су утврђена у укупним износима од:

Стамбени сектор

KM  5,808,815.10бесповратних средстава

 • Индивидуални стамбени објекти (куће)
 • Стамбене јединице у оквиру стамбеног објекта (куће) уколико посједују властито мјерно мјесто електирчне енергије
 • Стамбене јединице (станови) у зградама колективног становања
ПРИЈАВА

Привреда

KM  2,290,578.54бесповратних средстава

 • Микро предузећа
 • Мала предузећа
 • Средња предузећа
ПРИЈАВА

Тренутно стање пријава


 


УКУПНО ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА


Број пријава у обради


Број прихваћених пријава


Број одбијених пријава

 

Процедура пријављивања

 

1. Информишите се

На овој страници најприје пажљиво прочитајте све понуђене информације. Најрелевантнији и најдетаљнији извор информација је документ "ЈАВНИ КОНКУРС".

 • Провјерите да ли Ваш објекат задовољава све услове постављене конкурсом.
 • Провјерите да ли је мјера енергетске ефикасности која је Вама значајна обухваћена конкурсом.
 • Провјерите да ли сте у могућности да обезбиједите сву потребну документацију.

 

2. Пријавите се

У зависности од тога да ли је Ваш објекат из групе "стамбени објекти" или "микро, мала и средња предузећа" са ове странице одаберите одаберите једну од двије електронске пријаве

 • Попуните пријавни образац. Приликом попуњавања обрасца водите рачуна о тачности података. Попуните сва поља и у свакој групи одаберите једну од понуђених опција.
 • Одштампајте аутоматски генерисан пријавни образац и све потребне изјаве искључиво путем понуђене web апликације !!!
 • Потпишите и уколико је потребно (правна лица) овјерите печатом све одштампане документе.
 • Пријавни образац и изјаве заједно са свим осталим прибављеним траженим документима доставите обавезно у штампаној форми на адресу Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.
 • Пријавну документацију можете доставити лично у просторијама Фонда у термину од 9 до 14 часова или путем поште на адресу:

  Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност
  Републике Српске
  ул. Краља Алфонса XIII, број 21
  78000 Бања Лука
  са назнаком: "ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКЕ ПОДРШКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА 2023. ГОДИНУ - НЕ ОТВАРАЈ" уколико аплицирате за средства за стамбене објекте

  са назнаком: "ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКЕ ПОДРШКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА, СИСТЕМИМА И ПРОЦЕСИМА, А КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА 2023.ГОДИНУ - НЕ ОТВАРАЈ" уколико аплицирате за средства за привредне објекте

 

3. Евалуација пријава

Све пристигле пријаве разматраће комисија Фонда.

 • Корисници чије пријаве задовољавају све постављене услове биће обавијештени како би приступили склапању уговора о суфинансирању.
 • Пријаве које не задовољавају све постављене услове биће одбачене уз могућност да кроз потпуно нов процес аплицирања, са исправљеним недостацима, поново буду разматране.
 • Пријаве чији су пријавни обрасци непотпуни као и пријаве уз које нису приложене све потребне изјаве и документи неће се узимати у разматрање.
 • Фонд ће разматрати пријаве по редослиједу пристизања све до утрошка предвиђених средстава за суфинансирање.


Стамбени сектор

 

Коме је суфинансирање намијењено


1. Индивидуални стамбени објекти (куће)

Коме је суфинансирање намијењено


2. Стамбене јединице у оквиру стамбеног објекта (куће) уколико посједују властито мјерно мјесто електирчне енергије

Коме је суфинансирање намијењено


3. Стамбене јединице (станови) у зградама колективног становања

Начин финансирања

 • Фонд финансира 50% вриједности пројекта максимално до 5.000,00 КМ


 • Остатак вриједности пројекта финансира подносилац пријаве

Коначни извјештај

о реализацији мјера енергетске ефикасности у стамбеном сектору


Кликом на дугме "Коначни извјештај" наћи ћете се на дијелу сајта на ком можете попунити и одштампати коначни извјештај.

Коначни извјештај са финансијском и фото-документацијом у боји доставља се обавезно у штампаној форми, у коверти, са јасно наведеним именом, презименом и бројем уговора о суфинаснирању мјере енергетске ефикасности у стамбеним објектима, лично или путем поште на адресу:

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
Краља Алфонса XIII број 21
78000 Бања ЛукаЧесто постављана питања

На овом мјесту можете пронаћи све додатне информације које су у вези
са пријавом на конкурс за средства намијењена стамбеном сектору.

 

Одлуке - стамбени сектор:  Одлука о избору корисника средстава Фонда по Јавном конкурсу за додјелу средстава из буџетске подршке Европске уније за спровођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима, за 2023. годину

Број одлуке: 2.01.1-3275/24 од 08.04.2024.

  Одлука о избору корисника средстава Фонда по Јавном конкурсу за додјелу средстава из буџетске подршке Европске уније за спровођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима, за 2023. годину

Број одлуке: 2.01.1-2946/24 од 08.03.2024.

  Одлука о избору корисника средстава Фонда по Јавном конкурсу за додјелу средстава из буџетске подршке Европске уније за спровођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима, за 2023. годину

Број одлуке: 2.01.1-2673/24 од 15.02.2024.

  Одлука о избору корисника средстава Фонда по Јавном конкурсу за додјелу средстава из буџетске подршке Европске уније за спровођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима, за 2023. годину

Број одлуке: 2.01.1-2194/24 од 25.01.2024.

  Одлука о избору корисника средстава Фонда по Јавном конкурсу за додјелу средстава из буџетске подршке Европске уније за спровођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима, за 2023. годину

Број одлуке: 2.01.1-1705/24 од 19.01.2024.

  Одлука о обустављању пријема пријава на Јавни конкурс за додјелу средстава из буџетске подршке Европске уније за спровођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима, за 2023. годину

Број одлуке: 2.01.1-1349/24 од 17.01.2024.

  Одлука о избору корисника средстава Фонда по Јавном конкурсу за додјелу средстава из буџетске подршке Европске уније за спровођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима, за 2023. годину

Број одлуке: 2.01.1-688/24 од 12.01.2024.

  Одлука о исправци техничке грешке

Број одлуке: 2.01.1-361-1/24 од 10.01.2024.

  Одлука о избору корисника средстава Фонда по Јавном конкурсу за додјелу средстава из буџетске подршке Европске уније за спровођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима, за 2023. годину

Број одлуке: 2.01.1-361/24 од 05.01.2024.

  Одлука о избору корисника средстава Фонда по Јавном конкурсу за додјелу средстава из буџетске подршке Европске уније за спровођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима, за 2023. годину

Број одлуке: 2.01.1-3191/23 од 29.12.2023.

 

Преостала средства


стамбени секторОд укупно предвиђених 5,808,815.10 КМ за стамбени сектор
додијељено је 5,805,976.48 КМ.

Преостала средства 2,838.62 КМ (0.04%)100%


Микро, мала и средња предузећа

 

Коме је суфинансирање намијењено


1. Микро предузећа (1 до 9 запослених)

Коме је суфинансирање намијењено


2. Мала предузећа (10 до 49 запослених)

Коме је суфинансирање намијењено


3. Средња предузећа (50 до 249 запослених)

Начин финансирања

 • Фонд финансира 45%
  (50% ако је власник жена) вриједности пројекта, максимално до
  45.000,00 КМ
  (50.000,00 КМ)

 • Остатак вриједности пројекта финансира подносилац пријаве

Коначни извјештај

о реализацији мјера енергетске ефикасности у микро, малим и средњим предузећима


Кликом на дугме "Коначни извјештај" наћи ћете се на дијелу сајта на ком можете попунити и одштампати коначни извјештај.

Коначни извјештај са финансијском и фото-документацијом у боји доставља се обавезно у штампаној форми, у коверти, са јасно наведеним именом, презименом и бројем уговора о суфинаснирању мјере енергетске ефикасности у стамбеним објектима, лично или путем поште на адресу:

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
Краља Алфонса XIII број 21
78000 Бања ЛукаЧесто постављана питања

На овом мјесту можете пронаћи све додатне информације које су у вези
са пријавом на конкурс за средства намијењена микро, малим и средњим предузећима.


Преостала средства


микро, мала и средња предузећаОд укупно предвиђених 2,290,578.54 КМ за сектор привреде
додијељено је 2,284,079.11 КМ.

Преостала средства 6,499.43 KM (0,3%)0,3%