Накнаде за финансирање Фонда, заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије у складу са законом обезбјеђују се из намјенских средстава:

а) накнаде коју плаћају загађивачи животне средине,

б) накнаде за оптерећивање животне средине отпадом,

в) накнаде за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која користе нафту или нафтне деривате у складу са Законом о водама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/06 и 92/09)

 

Загађивачи животне средине, обвезници плаћања накнада из групе а) и б) су:

а) правна и физичка лица чије дјеловање директно или индиректно узрокује загађење животне средине у смислу Закона о заштити животне средине, других закона и међународних прописа,

б) правна и физичка лица која производе или увозе производе/робу, који су штетне твари или их садрже, у складу са Законом о заштити животне средине, другим прописима и међународним прописима, односно производе/робу који могу значајније да оптерете животну средину,

в) правна и физичка лица која производе или увозе производе/робу који послије употребе постају посебни токови отпада,

г) енергетски субјекти који обављањем енергетске дјелатности емитују у атмосферу угљен-диоксид (СО2), сумпор-диоксид (SО2), азотне оксиде (NОx) и чврсте честице,

д) правна и физичка лица која оптерећују животну средину одбацивањем отпада.

 

Као посебне категорије отпада третирају се:

а) амбалажа и амбалажни отпад,

б) отпадне гуме моторних возила,

в) отпадна возила,

г) производи који садрже азбест,

д) батерије и акумулатори,

ђ) отпадна уља (минерална, синтетичка и јестива),

е) електрични и електронски производи и

ж) медицински отпад

Информациони систем за
регистровање података
о управљању отпадом

Кампања

Информациони систем
      за климатске промјене

Оквирна конвенција УН
      о климатским промјенама

Copyright © 2023. All Rights Reserved.