Према измјенама и допунама Закона о управљању отпадом (70/20) од 04.7.2020. године у члану 69г. Став 4. Мјења се и гласи:

"Висина накнаде обрачунава се на основу ГОДИШЊЕГ извјештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом, који обвезник плаћања накнаде, оператер и обвезник који је своје обавезе управљања отпадом пренио на оператера достављају Фонду, најкасније до 20. ФЕБРУАРА текуће године за предходну календарску годину, у складу са овим законом, прописима донесеним на основу њега и прописом којим се регулише финансирање заштите животне средине.".

У ставу 5. Ријечи: "кварталног или" бришу се.

Став 7. Мјења се и гласи:

"(7) Рјешењем о ослобађању од плаћања накнаде утврђује се да је оператер и обвезник који је своје обавезе управљања амбалажним отпадом пренио на оператера испунио циљеве управљања амбалажом и амбалажним отпадом у складу са овим законом.".

Фонд обрачунава накнаду на основу поднесеног годишнњег извјештаја и доноси рјешења о плаћању накнаде, односно о ослобађању од плаћања накнаде. Рјешењем о плаћању накнаде утврђује се висина накнаде, начин и рок плаћања.

Накнада за евидентирање уплаћује се на рачун јавних прихода буџета Републике Српске, распоређује на рачун Фонда и намјенски троши за обављање послова праћења поднесених извјештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом, вођење базе података, контроле и евиденције обвезника система управљања амбалажним отпадом.

Накнада за опште циљеве и накнада за специфичне циљеве уплаћује се на рачун јавних прихода буџета Републике Српске, распоређује на рачун Фонда и намјенски троши за управљање амбалажом и амбалажним отпадом.

Доказ о извршеној уплати накнаде обвезник је дужан да достави Фонду.

За све додатне информације можете нам се обратити на mail адресу ambalaza@ekofondrs.org или телефоном на број 051 / 231 - 350.

Прописи којим се уређују управљање амбалажом и амбалажним отпадом:

 

 Уредба о управљању амбалажом и амбалажним отпадом (Сл.гласник РС 24/2021)

 Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 70/2020)

 Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 16/2018)

 Уредба о управљању амбалажом и амбалажним отпадом (Сл.гласник РС 58/2018)

 Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС 106/2015)

 

ОБРАСЦИ:

 

Образац 1 (латинични)

Образац 1 (ћирилични)

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ:

 

 Инструкција за плаћање обрачунате накнаде

Информациони систем за
регистровање података
о управљању отпадом

Кампања

Информациони систем
      за климатске промјене

Оквирна конвенција УН
      о климатским промјенама

Copyright © 2023. All Rights Reserved.