Одлуком о јединичним наканадама за загађивање животне средине за моторна возила прописују се јединичне накнаде за поједине врсте моторних возила на основу којих се врши обрачун накнаде за загађивање животне средине за моторна возила.

Накнада за загађивање животне средине за моторна возила плаћа се једном годишње приликом регистрације возила у складу са Законом о заштити ваздуха.

Обрачун накнаде за загађивање животне средине за моторна возила врши се на основу података о возилу и обвезнику плаћања уписаним у исправе возила, које се издају у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација возила.

Прописи којим се уређују наканаде за загађивање животне средине за моторна возила:

 

 Одлука о јединичним наканадама за загађивање животне средине за моторна возила (Сл.гласник РС 116/18)

 

 Измјена Одлуке о јединичним наканадама за загађивање животне средине за морторна возила (Сл.гласник РС 119/18)

 

 Наредба о измјенама наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова (Сл.гласник РС“ 121/18)

 

ПРОРАЧУНИ:

 

 M1

 M2,M3

 N1,N2,N3

 L1,L2

 L3,L4,L5L6,L7

 RM

Информациони систем за
регистровање података
о управљању отпадом

Кампања

Информациони систем
      за климатске промјене

Оквирна конвенција УН
      о климатским промјенама

Copyright © 2023. All Rights Reserved.