Пројекат: „Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини”

Број пројекта: БИХ 10/00103203

Назив: АСИСТЕНТ ЗА ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ „ПОВЕЋАЊЕ УЛАГАЊА У ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ СА НИСКОМ СТОПОМ ЕМИСИЈЕ УГЉЕНИКА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (GCF, UNDP)“

Број набавке: UNDP/GCF-BiH10/00103203-IC-CS-24-1-FRS ...

Текст огласа - .PDF документ

Пројекат: Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини

Број пројекта: BiH10/00103203

Реконструкција јавне установе ОШ “Георги Стојков Раковски“,Бања Лука, грађевинска фаза

Број набавке: UNDP/GCF-BIH10/00103203-RFB-W-21-15-FRS

Избор фирме за набавку број UNDP/GCF-BIH10/00103203-RFB-W-21-15-FRS je завршен.

Избор извођача је извршен у складу са методом избора заснованог на квалификацијама на основу Правилника Свјетске банке за ИПФ дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016, допуњено издање новембар 2017 и август 2018) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

На основу информација наведених у понуди, фирма са најбољим квалификацијама и искуством је изабрана у односу на искуство и компетентност потребну за додјелу.

Уговор је додијељен фирми „ Прода-монт “д.о.о. Добој, БиХ.

Scaling-up Investments in Low-Carbon Public Buildings in Bosnia and Herzegovina

Loan No.: BiH10/00103203

Assignment Title: SUPERVISION OF WORKS

Reference No. : UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFP-CQ-CS-21-23-FRS

Selection of the consultant for providing services under contract no. UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFP-CQ-CS-21-23-FRS - “Supervision of works” has been completed.

The selection has been made in accordance with the Consultant’s Qualification-based Selection method set out in the Procurement Regulations, of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016, revised November 2017, revised August 2018 (“Procurement Regulations”).

Based on information provided in Expression of Interest, firm with the best qualifications and experience has been selected relative to experience and competence required for the assignment. The contract has been awarded to CPK L.L.C. Banja Luka, Bosnia and Herzegovina.

Scaling-up Investments in Low-Carbon Public Buildings in Bosnia and Herzegovina

Loan No.: BiH10/00103203

Assignment Title: Project Oversight and Media Campaign

Reference No. : UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFP-CQ-CS-21-26-FRS

Selection of the consultant for providing services under contract no. UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFP-CQ-CS-21-26-FRS - “Project Oversight and Media Campaign” has been completed.

The selection has been made in accordance with the Consultant’s Qualification-based Selection method set out in the Procurement Regulations, of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016, revised November 2017, revised August 2018 (“Procurement Regulations”).

Based on information provided in Expression of Interest, firm with the best qualifications and experience has been selected relative to experience and competence required for the assignment. The contract has been awarded to ENOVA L.L.C. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Информациони систем за
регистровање података
о управљању отпадом

Кампања

Информациони систем
      за климатске промјене

Оквирна конвенција УН
      о климатским промјенама

Copyright © 2023. All Rights Reserved.