Рад Фонда је јаван. Фонд благовремено и истинито, а на начин прописан овим статутом, обавјештава јавност о обављању дјелатности за коју је основан. Фонд је дужан да јавности и средствима јавног информисања на њихов захтјев даје информације о обављању послова из своје дјелатности, те да им омогући увид у захтијевану документацију, у складу са Законом о слободи приступа информацијама.Фонд је дужан јавности, те овлашћеним органима и правним лицима који обављају јавне или друге дужности, на њихов захтјев, дати информације о обављању своје дјелатности, а посебно о начину кориштења средстава и постигнутим ефектима на унапређивању стања животне средине и енергетске ефикасности.

Фонд је дужан омогућити увид у одговарајућу документацију овлашћеним и другим правним и физичким лицима када оне то захтијевају у складу са овим статутом и општим актима Фонда. Фонд може ускратити давање информација, односно увид у документацију ако је прописана као службена или пословна тајна. Управни одбор и директор Фонда посебним актом утврђују која документација Фонда представља службену или пословну тајну.

Директор Фонда или лице које он овласти, путем средстава јавног информисања, информишу јавност о дјелатности Фонда, а посебно о радњама које имају утицај или би могле имати утицај на заштиту животне средине и енергетску ефикасност. Обавјештавање јавности мора бити правовремено и истинито.

Фонд је дужан обавјештавати јавност путем средстава јавног информисања о свим радњама које имају утицај или би могле имати утицај на заштиту животне средине и енергетску ефикасност.

Информациони систем за
регистровање података
о управљању отпадом

Кампања

Информациони систем
      за климатске промјене

Оквирна конвенција УН
      о климатским промјенама

Copyright © 2023. All Rights Reserved.